HAKKIMIZDA

Vizyon

 • Türkiye’nin mobil iletişim teknolojileri alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sağlayan ana aktörlerden biri olmak;

Misyon

 • Mobil telekomünikasyon sektöründe yer alan tüm paydaşlar arasındaki işbirliği kültürünü ileriye taşımak, sektörü ulusal ve uluslararası forumlarda temsil etmek;
 • Sektörel düzenlemelere ilişkin olarak; etik, rekabetçi ve kamu yararını gözeten bir anlayış temelinde çalışmalar yürütmek;
 • Sürdürülebilir bir yatırım ortamı hedefi doğrultusunda, sektörün karşılaştığı sorunların giderilmesini amaçlayan çözüm önerileri üretmek, yayınlar yapmak, etkinlikler düzenlemek; bu amaca uygun yerel, bölgesel ve uluslararası işbirliği imkanları geliştirmek.

Tarihçe

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak sorunlarına çözüm üretmek için 2016’da kuruldu.

Sekretaryası Nisan 2017'de göreve başlayan m-TOD’un temel amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’deki mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe etik, rekabetçi ve liberal bir anlayışın hâkim olmasına doğrudan katkıda bulunmak
 • Sektörün ortak problemlerinin çözümünü mümkün kılacak bir işbirliği zemini oluşturmak ve ortaya çıkan çözümleri hayata geçirmek
 • Kamu yararını gözeten çalışmalar yürütmek
 • Sektörde faaliyet gösteren telekomünikasyon operatörlerindeki hizmet ve insan kaynakları kalitesini yükseltip verimliliği artırmak
 • Türkiye pazarındaki gelişmelerin küresel koşullara uyumunu sağlayarak sektörün güncel kalmasına katkıda bulunmak

m-TOD, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştirmeyi planlamaktadır. Sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenme amacında olan m-TOD’un bu doğrultuda kullanacağı temel araçlar ise hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar olacaktır.

m-TOD, dokuz kişilik bir Yönetim Kurulundan ve devamlı bir Sekretaryadan oluşmaktadır. Kurucuların üçer kişi ile temsil edildiği derneğin Yönetim Kurulu’nda Başkanlık ise Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak yürütülmektedir.

Faaliyet Alanları

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin, amaçlarını gerçekleştirebilmek için yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • İlgili bakanlıklar ve düzenleyici kurumlar ile işbirliği içinde, Türkiye’de kurulmuş ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların bölgesel ve küresel düzlemde öncü olmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak
 • Telekomünikasyon işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili şirketlere, kurumlara veya kişilere, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletilmesini sağlamak
 • Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek; derneğin amaçlarına ilişkin konularda, ilgili bileşenlerin görüşlerini alarak bunların muhataplarına aktarılmasını sağlamak
 • Türk toplumunu telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hem dernek bünyesinde hem de kamu kurumları, meslek birlikleri, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanları ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek; bu kapsamda gerektiğinde konferans, seminer, forum vb. etkinlikler gerçekleştirmek ve düzenlenen etkinliklere katılmak ya da temsilci göndermek
 • Türkiye’deki tüm ilgili özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak, Türk telekomünikasyon sektörünün gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak; sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; gerekli telekomünikasyon politikalarının ortaya konması ve hayata geçirilmesini teşvik etmek, bu amaçlara yönelik olarak dernek bünyesinde komiteler, çalışma ve uzmanlık grupları oluşturmak
 • Türkiye’deki telekomünikasyon hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak sektörde faaliyet gösteren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü yükseltecek yol gösterici çalışmalarda bulunmak,danışmanlık hizmeti vermek
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel/resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek örgütleri, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak
 • Telekomünikasyon alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerini ve sektöre katkıda bulunmalarını sağlama maksadıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarını araştırmak, belirlenecek kriterlere uygun kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunmak ve benzeri girişimleri teşvik etmek
 • Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralardan faydalanmak, bu mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak
 • Telekomünikasyon konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu bilgi bankasından dernek üyeleri ve ilgili bileşenlerin faydalanmasını sağlamak
 • Telekomünikasyon alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak
 • Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek, bu kapsamda kurslar ve seminerler düzenlemek