Faaliyet Alanları

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin, amaçlarını gerçekleştirebilmek için yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibidir:


İlgili bakanlıklar ve düzenleyici kurumlar ile işbirliği içinde, Türkiye’de kurulmuş ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların bölgesel ve küresel düzlemde öncü olmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak

Türk toplumunu telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hem dernek bünyesinde hem de kamu kurumları, meslek birlikleri, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanları ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek; bu kapsamda gerektiğinde konferans, seminer, forum vb. etkinlikler gerçekleştirmek ve düzenlenen etkinliklere katılmak ya da temsilci göndermek

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel/resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek örgütleri, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak

Telekomünikasyon konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu bilgi bankasından dernek üyeleri ve ilgili bileşenlerin faydalanmasını sağlamak

Telekomünikasyon işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili şirketlere, kurumlara veya kişilere, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletilmesini sağlamak

Türkiye’deki tüm ilgili özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak, Türk telekomünikasyon sektörünün gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak; sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; gerekli telekomünikasyon politikalarının ortaya konması ve hayata geçirilmesini teşvik etmek, bu amaçlara yönelik olarak dernek bünyesinde komiteler, çalışma ve uzmanlık grupları oluşturmak

Telekomünikasyon alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerini ve sektöre katkıda bulunmalarını sağlama maksadıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarını araştırmak, belirlenecek kriterlere uygun kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunmak ve benzeri girişimleri teşvik etmek

Telekomünikasyon alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak

Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek; derneğin amaçlarına ilişkin konularda, ilgili bileşenlerin görüşlerini alarak bunların muhataplarına aktarılmasını sağlamak

Türkiye’deki telekomünikasyon hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak sektörde faaliyet gösteren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü yükseltecek yol gösterici çalışmalarda bulunmak,danışmanlık hizmeti vermek

Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralardan faydalanmak, bu mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak

Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek, bu kapsamda kurslar ve seminerler düzenlemek

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.